Català  ·  Castellano  ·  English   
IV
Simposi internacional de joves investigadors en traducció,
interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental
 

Departament de Traducció i d'Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
01 de juliol, 2013

 Interpretació - UAB Traducció UAB Traducció simposi simposi
Departament de Traduccio i d' Interpretació - UAB Departament de Traduccio i d' Interpretació - UAB video
 

Ponent convidat

Dr. Gregory M. ShreveEmilio Delgado López-Cózar és catedràtic de Metodologia de la Investigació a la Facultat de Comunicació i Documentació de la Universitat de Granada. Ha impartit múltiples cursos i seminaris, adreçats a professors, investigadors, editors, directors i redactors de revistes sobre avaluació de la ciència i del rendiment científic; metodologia de la investigació; escriptura i redacció científica; normalització, edició, difusió i impacte de les revistes científiques.
Membre d’EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica), grup de recerca de la Universitat de Granada, és creador de sistemes i d’eines per a l’avaluació científica com ara IN-RECS, IN-RECJ, Metaranking EC3, Ranking ISI de Universidades Españolas, RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), Índex H de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques, Índex H de les revistes espanyoles segons Google Scholar Metrics, CIENTÍFICA, DNA (Directorio Nacional de Autores).
Especialista en diversos aspectes de la comunicació científica, les seves línies de recerca actuals se centren en l’avaluació de revistes científiques (qualitat editorial i impacte); en l’anàlisi del sistema d’avaluació de la ciència espanyola (programes de finançament i de valoració de l’activitat investigadora); en l’avaluació del rendiment científic d’institucions i d’investigadors, i en l’estudi de la situació de la recerca espanyola en Documentació.

Títol conferència
Investigar en Traducció, Interpretació i estudis de l’Àsia oriental: regles i consells sobre investigació científica.

Resum
En aquesta conferència s’ofereixen pautes i consells sobre recerca científica adreçades fonamentalment a la Traducció i la Interpretació i els estudis de l’Àsia oriental. Després de descriure què és una investigació es descriu com s’investiga desgranant-ne totes les fases (definició del problema, recerca d’informació, disseny metodològic, recollida de dades i comunicació de resultats). El gruix principal de la conferència se centra en com s’escriu, es publica i es difon un article científic. S’ofereixen pautes sobre com s’escriuen totes les seccions d’un article (títol, resum, paraules clau, autoria i filiació, introducció, metodologia, resultats, discussió i conclusions, taules, figures, agraïments i referències bibliogràfiques).
Tot seguit, es descriuen els diversos mitjans de comunicació científicia i s’ofereixen recomanacions a l’hora d’escollir una revista per a publicar-hi i com es pot afrontar adequadament tot el procés de revisió d’un manuscrit (recepció, avaluació d’experts, contestació suggeriments revisors, correcció de galerades).
Per últim, es donen consells de com es pot difondre el treball científic un cop publicat (emmagatzematge en repositoris, enviament a companys, difusió per mitjà de blogs i xarxes socials, elaboració de perfil personal a Google Scholar). Es conclou repassant els criteris emprats a Espanya per a avaluar el rendiment i els resultats de la recerca.

   
Congrés Internacional de Traducció
Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Departament de Traducció i d'Interpretació
Tel. +34 93 581 30 54 | Fax +34 93 581 27 62 | Edifici K Campus UAB | 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) | Barcelona
 
realització web: Marcelo Aurelio